W E E K L Y   C L A S S E S 

Relax & Restore

Source Yoga

Hatha Yoga

Tuladhara Yoga

Power Vinyasa

Tuladhara Yoga

Flow

tacOMa yoga

Flow + Chill

tacOMa yoga


U P C O M I N G   W O R K S H O P S